• წინასაპროექტო კვლევების ჩატარება, შესაბამისი გადაწყვეტებისათვის ქალაქგეგმარებითი დასკვნისა და დასაბუთების სრული დოკუმენტაციის მომზადება;
  • რეკომენდაციების შემუშავება, ესთეტიური და არქიტექტურულ-სივრცითი გადაწყვეტების ვარიანტების წარდგენა;
  • გადაწყვეტების კონცეპტუალური (ესკიზური) ვარიანტების მომზადება, შესაბამისი ესთეტიური, ფუნქციონალური და მოცულობითი გადაწყვეტების დამუშავება;
  • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებისათვის სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება (კვლევები, დასაბუთება, ვიზუალური მასალა);
  • არქიტექტურული პროექტირების მეორე სტადიის-არქიტექტურული პროექტის სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • არქიტექტურული პროექტის მუშა დოკუმენტაციის მომზადება;
  • არქიტექტურული პროექტირების მესამე სტადიის -მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისათვის სრული დოკუმენტაციის მომზადება;
  • გრგ-ს (განაშენიანების რეგულირების გეგმა) და გდგ-ს (განაშენიანების დეტალური გეგმა) დამტკიცებისათვის ორივე სტადიის სრული დოკუმენტაციის მომზადება; სამშენებლო არეალის ქალაქგეგმარებითი დამუშავება, კონცეპტუალური გადაწყვეტების შემუშავება
  არქიტექტურული პროექტირება
  • ექსტერიერისა და ინტერიერის დიზაინი, კეთილმოწყობისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის საპროექტო სამუშაოები;
  • საპროექტო ობიექტის 3D მოდელირება და ვიზუალიზაცია, ფოტომონტაჟების-„რენდერების“ მომზადება;
  ექსტერიერისა და ინტერიერის დიზაინი
  • პროექტირების წინა კონსულტაცია; სამშენებლო პარამეტრების, გადაწყვეტის ვარიანტების შემუშავება და სადემონსტრაციო მასალის მომზადება;
  • სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება;
  • სანებართვო ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისას დადგენილი ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება;
  • სანებართვო ადმინისტრაციული საქმისწარმოების შესახებ სრული საკონსულტაციო და საექსპერტო მომსახურება.
  საკონსულტაციო მომსახურება
  • მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისათვის ადმინისტრაციული წარმოების ყველა ეტაპის აუცილებელი კომპლექსური კვლევითი, საექსპერტო, კონსტრუქციული, ტექნოლოგიური და საინჟინრო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • სამშენებლო ობიექტის სრული არქიტექტურულ-სამშენებლო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;
  • საავტორო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;
  მშენებლობა, სამშენებლო სამუშაოების წარმოება
  • საინვესტიციო და საკონკურსო კონცეფციების შემუშავება, საინვესტიციო და საკონკურსო პაკეტების მომზადება
  საინვესტიციო კონცეფციების შემუშავება
  • არქიტექტურულ სამშენებლო სფეროში სამართლებრივი და საადვოკატო მომსახურება
  იურიდიული მომსახურება
 • კომპანიის ბაზაზე ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი და პრაქტიკული სტაჟირების კურსები დამწყები არქიტექტორებისთვის.

  კურსი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

  • არქიტექტურის საფუძვლები;
  • დაპროექტების ძირითადი პრინციპები და მეთოდები;
  • პროექტირების და მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები;
  • თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციები;
  • მდგრადი არქიტექტურის სპეციფიკის, მისი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;
  • მოცულობითი არქიტექტურა, ქალაქგეგმარება;
  • იურიდიულ - სამართლებრივი რეგულაციების შესწავლა და გამოყენება; საპროექტო - სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადებისას
  • სრული სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • 3 DS Max - კომპიუტერული პროგრამა;
  სწავლების და სტაჟირების პროგრამა

არქიტექტურული პროექტირება

 • წინასაპროექტო კვლევების ჩატარება, შესაბამისი გადაწყვეტებისათვის ქალაქგეგმარებითი დასკვნისა და დასაბუთების სრული დოკუმენტაციის მომზადება;
 • რეკომენდაციების შემუშავება, ესთეტიური და არქიტექტურულ-სივრცითი გადაწყვეტების ვარიანტების წარდგენა;
 • გადაწყვეტების კონცეპტუალური (ესკიზური) ვარიანტების მომზადება, შესაბამისი ესთეტიური, ფუნქციონალური და მოცულობითი გადაწყვეტების დამუშავება;
 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებისათვის სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება (კვლევები, დასაბუთება, ვიზუალური მასალა);
 • არქიტექტურული პროექტირების მეორე სტადიის-არქიტექტურული პროექტის სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება;
 • არქიტექტურული პროექტის მუშა დოკუმენტაციის მომზადება;
 • არქიტექტურული პროექტირების მესამე სტადიის -მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისათვის სრული დოკუმენტაციის მომზადება;
 • გრგ-ს (განაშენიანების რეგულირების გეგმა) და გდგ-ს (განაშენიანების დეტალური გეგმა) დამტკიცებისათვის ორივე სტადიის სრული დოკუმენტაციის მომზადება; სამშენებლო არეალის ქალაქგეგმარებითი დამუშავება, კონცეპტუალური გადაწყვეტების შემუშავება