https://studio9.ge/admin../../media/buba/10_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/37_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/8_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/7_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/4_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/6_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/40_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/39_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/13_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/38_720_720_720_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/36_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/12_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/23gg_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/28_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/24%20(1)_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/34_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/33_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/25_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/26_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/27_720_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/14_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/16_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/32_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/31_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/30_720.jpg
https://studio9.ge/admin../../media/buba/17_720.jpg https://studio9.ge/admin../../media/buba/18_720.jpg

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

  • ინტერიერის დიზაინი
  • საავტორო ჯგუფი: ანი ფერიაშვილი, სოფო ახვლედიანი;
  • ვიზუალიზაცია: სერგი კვარაცხელია, ანი ფერიაშვილი
  • თარიღი: 2021წ.
  • სტატუსი: მიმდინარე